Home Bedrijfsuitjes Themafeesten Teambuilding Spelprogamma Kids Workshops Vrijgezellenfeest Boerenspellen Humor Contact

PP-events

Dit evenementenburo heeft voor U een passend maatwerk voor uw event. Van kleinschalige feestjes tot bedrijfsuitjes, huwelijken, feestavonden, etc.
Algemene Voorwaarden en Disclaimer Algemene Voorwaarden en Disclaimer

 Algemene Voorwaarden en Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij verrichten en op aanbiedingen die wij in dat kader doen. Wij zijn

verplicht om bij het maken van een keuze tussen de in deze voorwaarden aan ons gegeven bevoegdheden met de aan ons bekende

belangen en rechten van de cliënt rekening te houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op personeel van PP events en

leveranciers van PP events.

Artikel 1: totstandkoming en omvang van de overeenkomst en de ontbinding daarvan.

1.

Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende offerte nog tot en met de vijfde

werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen zijn bindend indien wij deze in een tot onze cliënt gerichte aanbieding

noemen, doch in dat geval uitsluitend voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn vermeldt, in dat geval ten hoogste tot

30 dagen na dagtekening van de offerte. Een en ander onverminderd ons recht om evidente fouten te corrigeren. Onze facturen kunnen

tevens dienen als orderbevestiging. Een order van de cliënt zonder dat daaraan een aanbieding van ons aan is voorafgegaan is bindend

voor de cliënt en dient volgens de door ons normaal gehanteerde tarieven te worden afgerekend.

2.

Indien wij de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door de cliënt ontbinden, of de overeenkomsten op onze vorderingen

door de rechter wordt ontbonden, dan heeft deze overeenkomst steeds terugwerkende kracht en zakelijke werking.

Artikel 2: wijzigingen van de overeenkomst, extra werkzaamheden en termijnen.

1.

De cliënt heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan ons voor te stellen op voorwaarde dat:

Deze wijzigingen zodanig tijdig aan ons worden opgegeven dat wij het evenement / de boeking zonder enig bezwaar kunnen wijzigen.

Hiervoor kunnen wij indien wij dit noodzakelijk achten administratiekosten in rekening brengen. Echter indien wij reeds met derden hebben

gecontracteerd en wijzigingen van de overeenkomst bij die derden op weerstand stuit dan hebben wij het recht om de door de cliënt

gewenste wijzigingen niet door te voeren. Ook indien er kosten ontstaan bij derden door wijzigingen op verzoek van de cliënt brengen wij

deze bij de cliënt in rekening. Indien wij niet aan het verzoek van wijziging kunnen voldoen en de cliënt vasthoudt aan de door hem

gevraagde wijziging, zien wij dit als annulering. (zie artikel 4)

2.

Indien de cliënt ons verzoekt om werkzaamheden uit te voeren die wij niet zijn overeengekomen dan hebben wij, indien wij aan het verzoek

van de cliënt gevolg geven, het recht om die werkzaamheden, alsmede de in dat verband te maken kosten, tegen de bij ons gebruikelijke

tarieven in rekening te brengen.

3.

De met ons overeengekomen termijnen gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen maar zullen behoudens overmacht nooit met

meer dan zeven dagen worden overschreden. Wij dienen dan ook bij niet tijdige nakoming door de cliënt schriftelijk in gebreke te worden

gesteld, waarbij aan ons een in overleg met ons te bepalen termijn moet worden gegund om alsnog na te komen. Het in de vorige zin

gestelde geldt niet indien de prestatie reeds blijvend onmogelijk is.

Artikel 3: eigendoms- en auteursrechten.

Wij blijven de uitsluitend rechthebbende op alle ontwerpen, teksten en documentatiemateriaal, en hebben het uitsluitende recht van

verwezenlijking en openbaarmaking van enig ontwerp, enige schetstekeningen enz. Door het ter beschikking stellen aan de cliënt van onze

ideeën ongeacht de wijze waarop dat geschiedt, ontvangt hij het recht om die ideeën uitsluitend ten behoeve van het project ter zake

waarvan werd gecontracteerd, te gebruiken. De cliënt verplicht zich om bedoelde ideeën niet aan derden door te spelen of te gebruiken voor

andere projecten dan hiervoor bedoeld. Wij hebben het recht om de naam van onze onderneming of van de persoon die de betreffende

prestatie heeft verricht, op de aan de cliënt te leveren producten te vermelden of d.m.v. andere middelen kenbaar te maken dat diensten en

of producten onderdeel uitmaken van PP events.

Artikel 4: annulering

Indien de cliënt om welke reden dan ook de overeenkomst wil beëindigen geldt het navolgende:

1.

Bij beëindiging op de dag c.q. tijdens de uitvoering van het evenement of de reis dient 100% van de overeengekomen prijs te worden

voldaan.

2.

Bij annulering korter dan één week voor de aanvang van het evenement of de reis dient 80% van de overeengekomen prijs te worden

voldaan.

3.

Bij annulering langer dan één week maar korter dan één maand voor de aanvang van het evenement of de reis dient 50% van de

overeengekomen prijs te worden voldaan.

4.

Bij annulering langer dan één maand maar korter dan twee maanden voor de aanvang van het evenement of de reis dient 30% van de

overeengekomen prijs te worden voldaan.

5.

Bij annulering langer dan twee maanden voor de aanvang van het evenement of de reis dient u alleen de door ons gemaakte kosten te

betalen. Deze kosten kunnen nooit hoger zijn dan 30% van de overeengekomen prijs. Indien in het contract niet anders overeengekomen.

Onder de in de laatste zin bedoelde kosten worden in ieder geval gerekend de door ons aan derden verschuldigde kosten, alsmede de

kosten verschuldigd voor reservering van accommodatie en de door ons gemaakte reiskosten, onkosten en een bedrag ter vergoeding van

de door ons bestede tijd naar het op het moment van de annulering bij ons geldende tarief per uur. Het uurtarief beliep op 1 januari 2004 een

bedrag van € 80,- per uur, exclusief BTW. Om het geheel qua kosten voor u te beperken bij onverhoopte annulering adviseren wij u zich

hiervoor te verzekeren.

Artikel 5: aansprakelijkheid

1.

Deelneming aan programma’s, evenementen en / of onderdelen daarvan door ons georganiseerd geschiedt geheel op eigen risico.

PP events is alleen aansprakelijk indien wij in gebreke zijn gebleken.

Om de risico’s voor u als opdrachtgever c.q. gastheer te beperken adviseren wij u om bij ons te informeren naar de mogelijkheid om het

evenement en uw gasten te verzekeren.

2.

Indien door onze cliënt de voorschriften die in het volgende artikel worden gegeven alsmede, waar nodig, de bepalingen van de

overeenkomst in acht worden genomen, kunnen wij onverminderd de ons op grond van de wet toekomende verweermiddelen gedurende één

jaar nadat wij de overeenkomst hebben uitgevoerd, althans dat hadden moeten doen, wegens een toerekenbare tekortkoming worden

aangesproken.

3.

In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de cliënt jegens PP events beperkt tot de uitkering van de

verzekeringsmaatschappij van PP events in het onderhavige geval. PP events is verplicht een verzekering te sluiten die alle gevolgen van

wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van organisatie bureau’s.

Artikel 6: klachten

Wij verplichten ons om eventuele klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen op voorwaarde dat daardoor voor ons geen derden te maken

kosten veroorzaakt worden. Deze voorwaarde geldt niet indien wij met de uitvoering toerekenbaar tekort geschoten zijn. Tenzij de prestatie

reeds blijvend onmogelijk is, is een schriftelijke ingebrekestelling nodig om ons in verzuim te brengen. Teneinde in staat te zijn om eventuele

klachten zo snel mogelijk te verhelpen verplicht de cliënt zich om de klachten zo mogelijk per omgaande bij ons, doch in ieder geval binnen

vijf werkdagen nadat de cliënt heeft bemerkt of had kunnen bemerken dat wij toerekenbaar tekort zijn geschoten te melden.

Artikel 7: betaling

1.

De cliënt verplicht zich om het bedrag van de voorschotnota te voldoen voor de datum aangegeven in de definitieve bevestiging. Het

restantbedrag kan door ons op de dag van uitvoering a contant verlangd worden, als dat in de overeenkomst vermeld is. Indien dat niet in de

overeenkomst vermeld is, wordt na het evenement het bedrag gefactureerd en dient dan binnen de op de factuur aangegeven periode aan

ons betaald te worden. Na het verstrijken van één dag na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het

moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente aan ons verschuldigd van twee procent per maand, tenzij de wettelijke

rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Verder kunnen er kosten berekend worden voor de extra administratieve handelingen

aangaande de wanbetaling met een maximum van 5% over het verschuldigde bedrag excl. de wettelijke rente.

2.

In geval van faillissement of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van PP events en de verplichtingen van de cliënt

jegens ons onmiddellijk opeisbaar.

3.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten, indien niet anders vermeld is in onze definitieve orderbevestiging.

Artikel 8: incasso

1.

Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings-) verplichtingen, dan komen alle redelijke en

billijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt in het geval van een

geldvordering verschuldigd als incassotarief:

· Over de eerste € 3000 : 15%

· Over het meerdere tot € 6000 : 10%

· Over het meerdere tot € 15000 : 8%

· Over het meerdere tot € 60000 : 5%

· Over het meerdere : 3%

Genoemde percentages worden jaarlijks aangepast aan de normen zoals die vastgesteld zijn door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2.

Indien artikel 8 lid 1 van toepassing is, is de cliënt ook alle gerechtelijke kosten die PP events moet maken ter incasso aan genoemd bureau

verschuldigd.

3.

Indien PP events aantoont hogere kosten ter incasso te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten

voor vergoeding door de cliënt in aanmerking.

Artikel 9: overmacht

1.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen,

ALLE vanbuiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop PP events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor genoemd

bureau niet in staat is haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen; werkstakingen bij PP events daaronder begrepen.

2.

PP events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen,

intreden nadat genoemd bureau haar verbintenis had moeten nakomen.

3.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PP events opgeschort.

Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door genoemd bureau binnen de afgesproken termijnen niet mogelijk is, zijn beide

partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.

Indien PP events bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens cliënt heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan

haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds nagekomen deel van haar verplichtingen, c.q. het deel van de verplichtingen dat

nog na te komen is, afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dat geldt echter slechts als de nagekomen verplichtingen een zelfstandige waarde hebben.

Artikel 10: veiligheid van, en omgang met onze werknemers c.q. gecontracteerde personen / groepen

Indien de situatie onveilig is voor onze werknemers hebben wij het recht de uitvoering op te schorten tot verbetering hiervan heeft plaats

gevonden. Indien dit niet mogelijk is, hebben wij het recht om de gehele uitvoering te beëindigen, waarna wij geen financiële vergoeding

geven. Indien onze werknemers zich bedreigd of op enige andere wijze onzedelijk of beledigend bejegend voelen geldt hetzelfde als

hierboven genoemd.

Indien wij het noodzakelijk achten, of de door ons ingehuurde derden hierom verzoeken, kunnen wij het inhuren van een erkend beveiligings

bedrijf eisen. Indien ons personeel langere tijd werkzaam is dient de klant voor eten te zorgen indien niet anders overeengekomen. Verder

mogen uitsluitend alcoholvrije dranken worden verstrekt.

Artikel 11: locatie

Indien er een locatie wordt verzorgd door uzelf, dan dient deze te voldoen aan de redelijke eisen te stellen aan een locatie waarop de

activiteiten die u bij ons geboekt heeft zou moeten voldoen. Het opgeven van een onjuiste locatiebeschrijving zien wij als dwaling en dus als

tekortschieten van de cliënt zijn zijde. Hierop zijn dan ook de voorwaarden van kracht als vermeldt in artikel 1 lid 2. Ook heeft PP events het

recht om bij een onjuiste locatie omschrijving de eventueel extra te maken kosten voor personeel en middelen in rekening te brengen.

De beheerder / eigenaar van een locatie heeft het laatste woord in hetgeen hij wel of niet wil op zijn locatie.

Artikel 12: weigering

PP events heeft het recht om personen, instanties etc. te weigeren als cliënt indien daar voor ons gegronde redenen voor aan te dragen zijn.

Wij verplichten ons u deze gronden ook bekend te maken indien zich dit voor zou doen.

Artikel 13: geschillenbeslechting

Partijen zullen eventuele geschillen over het nakomen van de verplichtingen vastgelegd in een definitieve orderbevestiging in eerste instantie

proberen op te lossen door middel van mediation. De gedaagde partij zorgt voor een onafhankelijke mediator om de onderhandelingen

tussen alle partijen te ondersteunen, te stimuleren en te leiden. Partijen zullen de eventuele adviezen van de mediator opvolgen, voor zover

deze redelijk en billijk zijn voor alle partijen. De gedaagde partij bepaalt tijd en plaats voor de bespreking tussen alle partijen. De

onderhandelende partijen beloven zich jegens elkaar en jegens de mediator te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en

billijkheid en hun gedrag mede laten bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen.

Mocht de mediation mislukken dan zal in een eventuele opvolgende procedure slechts informatie uit of over de mediation mogen worden

gebruikt met toestemming van alle partijen. (geheimhoudingsplicht)

Artikel 14: publicatierecht.

Foto en film opnames van evenementen waaraan PP events haar medewerking heeft verleend in welk opzicht dan ook, mogen door PP

events voor alle zakelijke doeleinden gebruikt worden. Echter zal PP events bij het prominent gebruik maken van foto en film materiaal zoals

voor folders posters etc. de klant hier trachten van in kennis te stellen.

Artikel 15: concurrentie en dwaling.

1.

Indien tijdens een evenement waaraan PP events haar medewerking verleend andere soortgelijke bureaus of andere artiesten dan die van

PPevents meewerken, dient de klant dit aan PP events kenbaar te maken. PP events heeft dan in deze het recht om samenwerking met

deze concurrentie te weigeren. Indien er toch andere artiesten dan die van PP events aan een evenement hun medewerking verlenen, en er

de mogelijkheid bestaat dat derden deze artiesten voor artiesten van PP events aanzien. Kan PP events dit als negatieve reclame zien en

hiernaar ook handelen door via het kantongerecht hiervoor een schadeloosstelling te eisen.

2.

Indien leveranciers van PP events tijdens opdrachten van PP events reclame maken voor zichzelf of anderen buiten PP events om, kan PP

events dit zien als inkomstenderving en hiernaar handelen door via het kantongerecht hiervoor een schadeloosstelling te eisen.

Artikel 16: heffingen, vergunningen en ontheffingen

Het kan voorkomen dat voor een evenement vergunningen en/of ontheffingen nodig zijn. Voor deze vergunningen en/of ontheffingen dient de

opdrachtgever zelf tijdig zorg te dragen. Ook de BUMA-rechten, etc. dienen door de opdrachtgever van PP events zelf voldaan te worden.

Indien door het ontbreken van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen een reeds afgesproken evenement niet door kan gaan of door

de autoriteiten wordt stilgelegd of vroegtijdig beëindigd, is de opdrachtgever van PP events VERPLICHT om PP events voor 100%

schadeloos te stellen.

Artikel 17: toepasselijkheid recht en bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen niet afwijken van de wettelijke regels voor de bevoegdheid

van de burgerlijke rechter bij eventueel dagvaarden voor de rechter door een der partijen van de andere partij(en).

Maastricht, 01-01-2002 bewerkt op 27-12-2016

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u zich wenden tot:

De directie:

Dhr. P.J.H. van Helvert

Disclaimer

1.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

o

de eigenaar: de eigenaar van de website;

o

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

o

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

o

de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.

        Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld,

        doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke

        onjuistheden van het getoonde.

4.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden

        en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk

        op intellectuele rechten

6.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk

        toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht